Komenda Związku Drużyn ZHP w Pleszewie

Komendantka - hm. Sławomira Madalińska
Zastępca komendantki: phm. Roksana Ryfa HO
członek - phm. Dominika Banaszyńska
członek - phm. Damian Teresiak

Przydział

Związek Drużyn ZHP w Pleszewie im. hm. Antoniego Rymarczyka działa na terenie Hufca ZHP Kalisz im. ks. hm. Stanisława Piotrowskiego oraz Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19.

Teren Działania

Związek Drużyn ZHP w Pleszewie działa na terenie miasta i gminy Pleszew. Powiat Pleszewski liczy 62,3 tysięcy mieszkańców zamieszkałych na obszarze 712 km2. Powiat obejmuje Miasto i Gminę Pleszew oraz gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów. Graniczy z powiatami: jarocińskim, kaliskim, krotoszyńskim, konińskim, ostrowskim, wrzesińskim, słupeckim. Powiat położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego na Wysoczyźnie Kaliskiej, która swą nie urozmaiconą rzeźbę terenu zawdzięcza działaniu lądolodu skandynawskiego w ostatnim zlodowaceniu, a jego ciekawą pozostałością są dość liczne głazy narzutowe, z których największy znajduje się w lesie k. Gołuchowa.

Bohater

Hm Antoni Rymarczyk swoją postawą budził zawsze duże uznanie. Był bardzo lubiany nie tylko przez dzieci i młodzież, lecz także przez dorosłych mieszkańców miasta. Za swą działalność odznaczony został m.in. Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Orderem Niepodległości i odznaką 25-lecia ZHP.

Życiorys hm. Antoniego Rymarczyka

Antoni Rymarczyk urodził się w Kościelcu w rodzinie chłopskiej dnia 2 czerwca 1901 roku jako syn Jana i matki Antoniny z domu Maciaszczyk. Początki nauki pobierał w Szkole Powszechnej, a następnie wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Kaliszu. W roku 1918 jako uczeń brał udział w rozbrajaniu Niemców. Po zlikwidowaniu Seminarium w Kaliszu został przeniesiony do Łowicza, jednak trudne warunki materialne zmusiły go do podjęcia nauki w Seminarium Nauczycielskim w Wągrowcu, gdzie składał maturę w 1924 roku. Pierwszą posadę nauczycielską otrzymał z dniem 1.09.1924 r. w Ludwikowie (powiat Odolanów). Od 1.08.1925 r. zostaje przeniesiony do Ząbcowa, a od 1.01.1926 do Topoli Małej. Z dniem 1.11.1926 został przeniesiony do Publicznej szkoły Powszechnej w Pleszewie. W dniu 25.11.1930 r. składa egzamin praktyczny i z dniem 1.01.1931 otrzymuje tytuł stałego nauczyciela Publicznej Szkoły w Pleszewie. W 1929 r. zostaje powołany na skrócony kurs Podchorążych Rezerwy w Śremie, po ukończeniu którego otrzymał stopień podporucznika rezerwy. W roku 1939 jako porucznik rezerwy zostaje powołany do jarocińskiego Batalionu Obrony Narodowej i bierze czynny udział w walce z Niemcami. W dniu 18 września 1939 r. zostaje wzięty do niewoli niemieckiej, w której przebywa aż do wyzwolenia tj. 29.04.1945 r. W niewoli przebywał w Murnau Oflag VII A. Przebywając w oficerskim obozie jenieckim uczestniczy w walce o zachowanie języka i kultury ojczystej: przygotowuje do egzaminu z zakresu VII klasy 30-tu szeregowców, uczestniczy w Komisji Egzaminacyjnej oraz organizuje i kieruje szkołą w Murnau dla dzieci uchodźców i wywiezionych do pracy Polaków. Do Pleszewa wraca 8 września 1945 r. i już 15-go zgłasza się na swoje stanowisko w Szkole Powszechnej Nr 1 w Pleszewie, gdzie pracuje do 1957 r. Od powstania powiatu pleszewskiego zostaje powołany na kierownika Referatu Kadr przy Prezydium Powiatowej Rady narodowej Wydziału Oświaty w Pleszewie, gdzie pracuje do 1958 r. W tym okresie zaczyna chorować na zanik nerwów, która to choroba jest spowodowana m.in. długim pobytem w niewoli niemieckiej. Zmarł dnia 9.01.1965 i został pochowany na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. Na jego nagrobku z inicjatywy Komisji Historycznej przy Komendzie Hufca ZHP w Pleszewie z okazji 70-lecia harcerstwa w Pleszewie umieszczono odlew Krzyża Harcerskiego.

Przebieg służby harcerskiej

Hm Antoni Rymarczyk do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił 17 września 1917 roku - drużyna harcerska im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. W dniu 20 września 1918 roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie w Kaliszu. Od 1.09.1919 roku jest członkiem drużyny harcerskiej T. Kościuszki w Łowiczu, gdzie zdobywa stopnie harcerskie: młodzik 1919, wywiadowca 1920, ćwik 1921. Od 12.11.1922 r. zostaje członkiem drużyny harcerskiej w Wągrowcu. Od 1.11.1926 r. działa w Pleszewie jako podhufcowy Hufca Męskiego.5.09.1926 r. otrzymuje nominację na stopień podharcmistrza i zostaje mianowany Hufcowym Hufca Męskiego w Pleszewie, pełni ten obowiązek do dnia 1.09.1939 roku.5.10.1935 r. otrzymuje nominację na stopień harcmistrza. Okres działalności harcerskiej przerywa II wojna światowa. Po powrocie z niewoli w dniu 1.11.1946 r. organizuje Hufiec ZHP w Pleszewie w pełni funkcję Hufcowego do roku 1948.W okresie międzywojennym na terenie Pleszewa działają dwa Hufce: Męski i Żeński. Hufiec Męski tworzą 4 drużyny harcerskie, 2 gromady zuchowe oraz Zrzeszenie Starszych Harcerzy i jedna drużyna wiejska w Broniszewicach. W roku 1935 Hufiec Męski uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Spale.Podczas Zlotu Jubileuszowego - 25 lat Harcerstwa w Pleszewie Hufiec Męski otrzymał Sztandar (1938 r.).

Kampania bohater Hufca ZHP Pleszew

Hm Antoni Rymarczyk.Rada Hufca ZHP Pleszew w dniu 2 kwietnia 1984 roku podjęła decyzję o rozpoczęciu Kampanii Bohater Hufca hm Antoni Rymarczyk - długoletni Hufcowy Hufca Męskiego w Pleszewie, nauczyciel. Jednocześnie zatwierdziła cele Kampanii:
- poznanie postaci hm Antoniego Rymarczyka jako oddanego działacza harcerskiego i zbliżenie młodzieży okresu jego działalności;
- przybliżenie członkom drużyn i instruktorom historii narodu polskiego - okres międzywojenny i II wojna światowa oraz początki powstania Polski Ludowej;
- ukazanie roli harcerstwa w środowisku (praca dla innych i siebie);- emocjonalne związanie zuchów, harcerzy i instruktorów z Organizacją poprzez poznanie ludzi i tradycji;
- kształtowanie cech charakteru i społecznie akceptowanych postaw;
- wzbogacenie wiadomości o historii harcerstwa na terenie ziemi pleszewskiej.

Na posiedzeniu Rady Hufca ZHP Pleszew w dniu 24.09.1984 r. zatwierdzono zadania będące forma realizacji wyżej w ymienionych celów.W dniu 13 maja 1985 r. Rada Hufca dokonała podsumowania realizacji zadań Kampanii Bohater Hufca ZHP Pleszew - hm Antoni Rymarczyk w drużynach i kręgach oraz wystąpiła z meldunkiem do Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego o zrealizowaniu celów Kampanii Bohater.